Typy filtrov a ich označovanie

    Filter v spojení s celotvárovou  maskou, polomaskou, náustkom alebo kuklou spoľahlivo zaistí ochranu dýchacích orgánov v prostredí kontaminovanom škodlivou látkou  za predpokladu, že minimálna koncentrácia kyslíka v okolitej atmosfére je 17% objemových. Minimálna doba použitia filtra podľa typu a kategórie je overovaná pri skúšobných podmienkach podľa európskych noriem (EN) a technických podmienok pre výrobu.

    Konštrukčné časti filtra sú vyrobené z pevnej plastickej hmoty s veľmi dobrými užitkovými vlastnosťami. Filtre sú mechanicky odolné a môžu sa likvidovať spálením v spaľovniach odpadov. Náplň filtrov s vysoko účinným  aktívnym uhlím zaisťuje uživateľovi  vysokú spoľahlivosť a sorpčnú účinnosť na záchyt  škodlivín, pre ktoré je filter určený. Kombinované a špeciálne filtre sú vybavené hydrofóbnou filtračnou vložkou pre záchyt pevných a kvapalných aerosolov (SL) triedy P3D. Vložka tiež zachytáva pevné a kvapalné toxické častice, baktérie, vírusy, rádioaktívny prach, dym, a pod., čím zvyšuje užitkové vlastnosti filtra .

    Filtre AVEC sú vyrábané so závitovým pripojením  Rd 40x1/7" ( podľa EN 148-1:2000) alebo  OZ 40x4 ( podľa GOST 876275). Filter a ochranný prostriedok musia mať zhodný závit.

    Filtre proti plynom sa rozdeľujú podľa typu a triedy filtra. Typy filtrov sú označené veľkým písmenom podľa skupín látok, pre ktoré sú určené. Triedy filtrov sú označené číslom 1 až 3, ktoré označuje maximálnu koncentráciu toxickej látky.

Typy filtrov

Triedy filtrov

    Protiplynové filtre A, B, E a K sa podľa sorpčnejí kapacity rozdeľujú do týchto tried :
    Filter vyššej triedy vždy poskytuje ochranu, ktorá zodpovedá ochrane filtra nižšej triedy. Rozdelenie kombinovaných filtrov, ktoré obsahujú filter proti časticiam sa riadi podľa ČSN EN 143. Špeciálne filtre sa nerozdeľujú podľa tried.

Typy filtrov proti viacerým plynom

    Konštrukčné riešenie a vhodný typ aktivného uhlia umožňuje uživateľovi používať filtre proti viacerým typom škodlivin. Toto je označené na etikete filtra a uvedené v návode na použitie.

Kombinované filtre

    Kombinované protiplynové priemyslové a špeciálne filtre sú vždy vybavené hydrofóbnou vložkou proti pevným a kvapalným časticiam

Špeciálne filtre

Filtre proti pevným časticiam

Označovanie

    Protiplynové, kombinované a špeciálne filtre, ktoré splňujú požiadavky normy ČSN EN 141 a TP pre výrobu sa označujú následovne :
            -    protiplynový filter EN 141, typ filtra, trieda;
            -    kombinovaný filter EN 141, typ filtra, trieda a dalšie označenie podľa voľby.

                        Napr.:    Protiplynový filter EN 141    A2AX
                                      Protiplynový filter EN 141    A2B2
                                      Kombinovaný filter EN 141   A2AXP3
                                      Kombinovaný filter EN 141   A2B2E2K2NOP3D  alebo ABEK2NOP3D

    Ak sú všetky triedy filtrov proti viacerým plynom zhodné, potom je možné uvádzať skrátené označenie - ABEKP3. Ak však triedy nie sú rovnaké, potom  popis musí byť taký, aby bola zrejmá trieda u každého typu filtra, napr.: filter AVEC A2B1E1K1P3D. Rovnaké označenie musia mať aj kombinované a špeciálne protiplynové fitlre – napr.: A2B2E2K2NOP3D, A2B1E1K1P3, Reaktor-Hg P3.

Podrobnejšie informácie sú uvedené pri každom type filtra samostatne.


Home  |  Kontakt  |  Filtre  |  Filtroventilačné jednotky   |  Masky
Laboratórne poterby  |  Chemikálie