Farebný kód Typ a trieda Čislo výrobku Hlavná oblasť použitia Skladova- teľnosť
Rd
40x1/7"

OZ
40x4

Protiprachový filter
P3 1001 2001 proti pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom 5
Protiplynové filtre
A2AX 1021 2021 proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu pod a nad 65°C 5
B2 1072 2072 proti anorganickým a organickým kyslým plynom a parám 5
E2 1073 2073
proti oxidu siričitému, sirovému, kyseline octovej a siričitej 5
K2 1074 2074
proti amoniaku a organickým amínom 5
Kombinované a špeciálne protiplynové filtre
A2AXP3D 1521
2521
proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu pod a nad 65°C, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom 5
B2P3D 1272
2272
proti anorganickým plynom a parám, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5
K2P3D 1274
2274
proti amoniaku, amínom, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5
A2B2P3D 1275
2275
proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C, anorganickým plynom a parám, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5

A2B2E2P3D
1276
2276
proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C, anorganickým plynom a parám, oxidu siričitému, sirovému, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5

A2B2E2K2P3D
1277
2277
proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C, anorganickým a organickým kyslým plynom a parám, oxidu siričitému; amoniaku, amínom, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5
A2B1E1K1P3D
1385
2385
proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C, anorganickým a organickým kyslým plynom a parám, oxidu siričitému; amoniaku, amínom, pevným časticiam, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5

HgP3D
1633
2633
proti ortuti, ortuťovým parám, pevným časticiam, prachu, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5

Reaktor - P3D
1634
2634
proti rádioaktívnemu jódu (129, 131) a jeho organickým zlúčeninám - metyljodidu, pevným časticiam, rádioaktívnemu prachu, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5

Reaktor - HgP3D
1635
2635
proti ortuti, ortuťovým parám, rádioaktívnemu jódu (129, 131) a jeho organickým zlúčeninám - metyljodidu, pevným časticiam, rádioaktívnemu prachu, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5

A2B2E2K2NOP3D
1631
2631
proti plynom a parám anorganických a organických látok s bodom varu nad 65°C, oxidu siričitému, kyslým plynom a parám anorganických a organických látok, amoniaku, amínom, oxidom dusíka (NO, NO2, NOx), herbicídom, pesticídom, pevným časticiam, rádioaktívnemu prachu, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5
COP3D 1632
2632
proti oxidu uhoľnatému, pevným časticiam, prachu, aerosolom, enzýmom, baktériam a vírusom
5
NBC filtre

NBC - 1/SL
1701
2701
Špeciálny filter s wethleritovou náplňou s vysokou účinnosťou proti: dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériam, vírusom, organofosfátom (sarin, soman, tabun, WX, IVA), pľuzgierotvorným látkam (yperit), slzotvorným, dráždivým a dusivým látkam (brómacetón, CS, adamzit, fosgén, difosgén, kyanovodík) a priemyslovým kyslým parám a plynom s koncentráciou 0,1% obj. Filter je testovaný podľa EN a TP výrobcu.
10

NBC - 2/SL
1702
2702
Špeciálny filter s wethleritovou náplňou s vysokou účinnosťou proti: dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériam, vírusom, organofosfátom (sarin, soman, tabun, WX, IVA), pľuzgierotvorným látkam (yperit), slzotvorným, dráždivým a dusivým látkam (brómacetón, CS, adamzit, fosgén, difosgén, kyanovodík) amoniaku a priemyslovým kyslým parám a plynom s koncentráciou 0,5% obj. Filter je testovaný podľa EN a TP výrobcu.
20


Home  |  Kontakt  |  Filtre  |  Filtroventilačné jednotky   |  Masky
Laboratórne poterby  |  Chemikálie